top of page

STATUT FUNDACJI POLONIA UNION

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Polonia Union, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora, działa na podstawie ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991r. z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Fundacja nosi nazwę Polonia Union.

2. Fundacja jest osobą prawną.

§ 3.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

3. Fundacja dla wykonywania swoich celów społecznych i gospodarczych może tworzyć i powoływać stałe i czasowe placówki terenowe, otwierać i prowadzić oddziały, ośrodki, filie, zakłady i przedstawicielstwa, otwierać i posiadać swoje oddziały zagranicą oraz może być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych fundacjach, spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

5. Fundacja współdziała z organami władzy publicznej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi, jak również ze związkami wyznaniowymi w kraju i za granicą.

6. Fundacja ma prawo posługiwać się znakiem graficznym, którego wzór zatwierdza Zarząd Fundacji.

 

§ 4.

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieograniczony.

 

§ 5.

Ministrem właściwym, ze względu na cele Fundacji, do sprawowania nadzoru nad jej działalnością jest Minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej.

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 6.

1. Fundacja prowadzi działalność i realizuje cele społecznie użyteczne.

2. Celami Fundacji są:

- Prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju oraz osób pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do Ojczyzny.

- Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno - ekonomicznych w krajach osiedlenia. Wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich.

- Popieranie działań służących ochronie praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji.

- Wspieranie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Promowanie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo - kulturalnymi, ośrodkami sztuki.

- Inicjowanie i popieranie współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy.

- Podejmowanie działań kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw w oparciu o zasady równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku.

- Podejmowanie działalności międzynarodowej na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

 

§ 7.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Pomoc Polonii i Polakom za granicą.

2) Promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

3) Współpracę ze środowiskami polonijnymi, instytucjami, władzami samorządowymi, organami władzy publicznej oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi w rozwijaniu więzi z ojczyzną Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

4) Organizowanie dla Polonii i Polaków z zagranicy kursów kultury i języka polskiego, instruktorów zespołów artystycznych, festiwali i innych działań kulturalno-oświatowych.

5) Tworzenie warunków ułatwiających młodzieży polonijnej zdobywanie wykształcenia w Polsce.

6) Organizowanie polsko - polonijnych spotkań środowiskowych Polonii i Polaków z zagranicy.

7) Prowadzenie działalności wydawniczej.

8) Realizację inwestycji służących środowiskom polskim i polonijnym.

9) Prowadzenie centrów informacji polonijnej.

10) Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej.

11) Inspirowanie inicjatyw ustawodawczych, zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla umacniania i rozwijania kontaktów z Polską Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz wspieranie realizacji aktów prawnych, związanych z opieką państwa nad Polonią i Polakami poza granicami kraju.

12) Działania na rzecz rozwoju regionalnego skierowane do ogółu lokalnej społeczności, bez względu na narodowość i obywatelstwo, a w szczególności podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony i zachowania różnorodności kulturalnej, języków i gwar lokalnych, umacniania warunków prawnych pozwalających na poszanowanie odrębności narodowej i kulturalnej, tworzenia miejsc pracy dla wszystkich mieszkańców regionów, organizowania wspólnych przedsięwzięć dla propagowania różnych kultur, wspierania inicjatyw promujących wielokulturowość. Inicjowanie współpracy przygranicznej, ochrona zabytków lokalnej kultury, propagowanie tolerancji i poszanowania odrębności narodowej i kulturalnej.

13) Wpływanie na kształtowanie świadomości i opinii społecznej o roli i znaczeniu dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy Polski z innymi krajami dla bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego kraju oraz stabilizacji w Europie i informowanie o tej opinii właściwych ogniw administracji państwowej oraz środków masowego przekazu.

14) Ułatwianie nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych, współudział w organizacji wspólnych przedsięwzięć informacyjno – promocyjnych. Pomoc w zbieraniu i udostępnianiu informacji handlowo-gospodarczych oraz działanie na rzecz tworzenia sprzyjających warunków w tych dziedzinach; doradztwo związane z zarządzeniem.

15) Działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

16) Wspieranie i inspirowanie działalności wspomagającej rozwój nauki i techniki, badań naukowych związanych z problematyką współpracy Polski z innymi krajami. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, odczytów, wykładów, seminariów, sesji i konferencji naukowych; organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego w ramach własnych kursów oraz szkół i uczelni niepaństwowych.

17) Współpracę z ośrodkami polonijnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi poza granicami Polski; organizowanie pomocy środowiskom polskim oraz polonijnym za granicą.

18) Organizowanie spotkań i dyskusji z ludźmi nauki, kultury i sztuki, gospodarki, działaczami politycznymi i państwowymi, dziennikarzami z Polski i innych państw, wspomagających między innymi rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez upowszechnienie działań promujących rozwój demokracji, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami.

19) Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych i kulturalnych, konkursów na prace naukowe, edukacyjno – kulturalne, stypendiów dla osób realizujących cele Fundacji.

20) Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych, pokazów, wystaw, działalności charytatywnej, popieranie wspólnych przedsięwzięć w tym zakresie.

21) Rozwijanie wymiany międzynarodowej oraz pomoc w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów. Organizowanie wyjazdów artystycznych, gospodarczo – handlowych oraz innych wyjazdów specjalistycznych.

22) Inicjowanie i nawiązywanie ścisłej współpracy pomiędzy partnerskimi organizacjami z Polski i innych krajów.

23) Współdziałanie z organizacjami skupiającymi Polaków poza granicami Polski.

24) Uczestnictwo w promowaniu, wspieraniu i realizacji polskiej polityki, jako części wspólnej polityki Unii Europejskiej.

25) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

26) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

27) Organizowanie i promowanie wolontariatu.

28) Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

29) Działalność wspierającą rozwój oświaty, edukacji, nauki, kultury i sztuki.

30) Działalność na rzecz rodziny, rozwoju i ochrony praw dziecka; pozyskiwanie zasobów materialnych, wspieranie dzieci i młodzieży polskich rodzin; pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób; wspieranie rodziny oraz pomoc instruktarzową w organizowaniu się polskich rodzin do celów gospodarczych i kulturalno – oświatowych.

31) Działalność wspomagającą rozwój społeczny i gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. Tworzenie miejsc pracy oraz działania wspomagające rozwój inicjatywy i współpracy gospodarczej. Działalność w zakresie wymiany gospodarczej i kulturalnej. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

32) Wspomaganie organizacyjne i finansowe specjalistycznych szkoleń w zakresie podejmowania działalności gospodarczej; współpracę w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych i pozostałych form kształcenia.

33) Organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć.

34) Udzielanie wsparcia finansowego w formie dopłat do kredytów (pożyczek) zaciąganych na działalność gospodarczą oraz udzielanie realizatorom przedsięwzięć gospodarczych dotacji i subsydiów.

35) Wspieranie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz pomoc związaną z pośrednictwem pracy. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

36) Inicjowanie i wspieranie programów szkolenia specjalistów różnych dziedzin.

37) Inicjowanie i wspieranie programów badawczych i organizacyjnych mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych i gospodarczych istotnych ze względu na cele statutowe Fundacji.

38) Wspieranie rozwoju i pielęgnowania polskich tradycji, zwyczajów, szanowania i kultywowania tradycji rodzinnych i narodowych, rozwoju świadomości narodowej i kulturowej. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.

39) Organizowanie pomocy dla osób potrzebujących; współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się badaniami stanu polskiej rodziny poza granicami kraju.

40) Inicjowanie i wspieranie programów informacyjnych służących krzewieniu w różnych kręgach społecznych wiedzy na temat mechanizmów gospodarczej zaradności i samodzielności.

41) Działania na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia mieszkańców Polski oraz innych państw; wsparcie działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej.

42) Działania służące ochronie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz wspomagające rozwój demokracji.

43) Działalność na rzecz polskiej mniejszości narodowej poza granicami kraju; wsparcie Polaków na emigracji zarobkowej; działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; współpracę z Polonią i Polakami z zagranicy oraz mniejszościami narodowymi innych państw zamieszkującymi w Polsce.

44) Propagowanie pamięci o dziejach Polaków poza granicami kraju i ich roli w historii Polski.

45) Podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego; poszukiwanie środków na renowację i konserwację polskich zabytków kultury znajdujących się poza granicami kraju.

46) Promocję kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; realizację projektów edukacyjno - artystycznych, koncertów muzyki klasycznej, organizowanie wystaw oraz aukcji dzieł sztuki artystów z Polski i innych państw; działalność artystyczną na rzecz edukacji kulturalnej służącej integracji europejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy pomiędzy społeczeństwami.

47) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym w pkt.1) - 46).

2. Fundacja powołuje, organizuje i prowadzi Centrum Polonii. Centrum Polonii prowadzi działalność statutową oraz działalność gospodarczą. Centrum Polonii prowadzi działalność finansową w oparciu o własny wewnętrzny rozrachunek. Zysk roczny uzyskany przez Centrum Polonii jest przeznaczony na działalność statutową Fundacji oraz na utrzymanie Centrum. Centrum Polonii zarządza Dyrektor. Dyrektora Centrum Polonii powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.

3. Fundacja może organizować i prowadzić za granicą ośrodki stałej działalności oświatowej, kulturalnej i artystycznej, naukowej, turystycznej, a także promocji gospodarczej.

4. Fundacja zgodnie z celami statutowymi podejmuje działania w celu uzyskania i realizacji zadań publicznych.

5. Fundacja współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz osobami fizycznymi, wspierając ich poczynania w zakresie objętym celami Fundacji, a także prowadzi wspomagającą działalność techniczną, szkoleniową i informacyjno - finansową.

6. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w następującym przedmiocie:

 • Wydawanie książek 58.11.Z

 • Pozostała działalność wydawnicza 58. 19. Z

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59. 20. Z

 • Nadawanie programów radiofonicznych 60. 10. Z

 • Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 41.20. Z

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21. Z

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22. Z

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z

 • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników 78.30. Z

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B

 • Działalność wspomagająca edukację 85.60. Z

 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowana, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99. Z

 • Pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z

 • Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana 94.99.Z

7. Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) w następującym przedmiocie:

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14. Z

 • Działalność portali internetowych 63. 12. Z

 • Działalność holdingów finansowych 64. 20. Z

 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami 66.30. Z

 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20. Z

 • Działalność prawnicza 69.10. Z

 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10. Z

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90. Z

 • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników 78.10. Z

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30. Z

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99. Z

 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01. Z

 • Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90. 02. Z

 • Działalność obiektów kulturalnych 90.04. Z

 • Działalność bibliotek 91.01.A

 • Działalność muzeów 91.02.Z

 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców 94.11.Z

 • Działalność organizacji profesjonalnych 94.12.Z

 

MAJĄTEK FUNDACJI

 

§ 8.

1. Majątek Fundacji stanowią: fundusz założycielski w wysokości 7.000,00 (siedmiu tysięcy) PLN, środki finansowe pozyskane w trakcie prowadzenia działalności, rzeczy ruchome i nieruchomości oraz inne składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności.

2. Środki na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności pochodzą z:

 1. Darowizn, spadków oraz zapisów krajowych i zagranicznych

 2. Dotacji oraz subwencji osób prawnych i fizycznych

 3. Dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych

 4. Rzeczowych i gotówkowych darowizn, zapisów, spadków, subwencji, grantów oraz dotacji krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych

 5. Dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 6. Środków finansowych oraz dotacji przekazywanych przez osoby prawne i fizyczne, organy administracji państwowej i samorządowej, podmioty gospodarcze i organizacje w związku z zadaniami zleconymi

 7. Ofiarności publicznej

 8. Środków pieniężnych

 9. Dywidend i zysków z akcji i udziałów należnych z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych

 10. Dochodów z własnej działalności gospodarczej

 11. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego należącego do Fundacji bez względu na tytuł prawny

 12. Praw na dobrach niematerialnych

 13. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych

 14. Wpłat 1% podatku od podatników

 15. Odpłatnej działalności pożytku publicznego

 16. Kredytów i pożyczek.

§ 9.

1. Środki finansowe gromadzone i przechowywane są na rachunkach bankowych, w lokatach długoterminowych, w papierach wartościowych, w nieruchomościach oraz w obrocie gospodarczym. Majątek Fundacji może być lokowany w spółkach i papierach wartościowych.

2. Dochody uzyskiwane z majątku przeznaczone są na działalność i realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności.

3. Dochody pochodzące z darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

4. Każdemu darczyńcy przysługuje prawo do otrzymania pisemnego potwierdzenia dokonania darowizny oraz do informacji o przeznaczeniu przekazanych przez niego środków.

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

6. Fundacja może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

7. Zarząd Fundacji może poszczególne obiekty majątkowe sprzedawać pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży kwoty będą odpowiednio ulokowane na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych, w nieruchomościach lub obrocie gospodarczym.

8. Majątek Fundacji służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.

9. Statut zabrania:

1) Udzielania pożyczek pod zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Rady lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Zarządu, Rady lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.

2) Przekazywania majątku na rzecz członków Zarządu, Rady lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków Zarządu, Rady lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu, Rady lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

§ 10.

1. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej w następującym zakresie:

 • 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

 • 46.2 Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

 • 46.3 Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • 46.4 Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego

 • 68.1 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

 • 73.1 Reklama

 • 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

2. Działalność gospodarcza jest działalnością pomocniczą.

 

§ 11.

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących do realizacji celów statutowych.

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie oddziały, filie i zakłady.

3. Wydzielonymi oddziałami, filiami i zakładami zarządzają ich dyrektorzy powołani przez Zarząd Fundacji.

4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów określają regulaminy organizacyjne oddziałów, filii i zakładów, zatwierdzone przez Zarząd Fundacji.

 

WŁADZE FUNDACJI

 

§ 12.

1. Władzami Fundacji są:

a) Rada

b) Zarząd

§ 13.

Rada Fundacji:

1. Rada jest organem stanowiącym, opiniującym i kontrolnym.

2. Rada składa się z trzech do pięciu członków.

3. W skład Rady z mocy statutu może wejść Fundator, na mocy swojej decyzji.

4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Fundator. Fundator swą decyzją odwołuje członków Rady.

5. Wygaśnięcie mandatu członków Rady.

Członkostwo w Radzie:

1) Ustaje na skutek pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

2) Wygasa w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych.

3) Ustaje w przypadku odwołania przez Fundatora.

4) Ustaje na skutek braku udziału w posiedzeniach Rady przez więcej niż 6 miesięcy.

5) Ustaje na skutek wykluczenia przez Radę na drodze uchwały. Odwołanie członka Rady i przez to wygaśnięcie jego członkostwa w Radzie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Fundacji.

6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

7. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

8. W razie powołania członka Rady, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

9. Rada na posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady. Przewodniczący kieruje pracami Rady, zwołuje i przewodniczy posiedzeniom oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

10. Funkcje Przewodniczącego, jak również innych członków Rady są honorowe i bezpłatne. Członkowie Rady Fundacji pełnią funkcje społecznie. Przysługuje im jednak prawo zwrotu uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków poniesionych w zakresie pełnionej funkcji przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

 

§ 14.

1. Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Fundatora.

2. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, tudzież na wniosek Zarządu lub Fundatora.

4. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach bądź też przy pomocy systemów komunikacji elektronicznej.

5. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

§ 15.

1. Do zakresu zadań Rady należy:

1) Wytyczanie głównych kierunków działalności.

2) Nadzór nad działalnością Fundacji.

3) Przeprowadzanie okresowych kontroli działalności merytorycznej.

4) Ocena, we własnym zakresie lub przy pomocy biegłych, działalności finansowej.

5) Badanie słuszności i celowości poczynionych wydatków oraz występowanie z wnioskami pokontrolnymi.

6) Określenie terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości.

7) Sporządzanie opinii do sprawozdań finansowych.

8) Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie sprawozdań oraz bilansu.

9) Zawieranie umów o zatrudnieniu członków Zarządu, jak również ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

10) Opracowywanie sprawozdań z realizacji programu działań i planu finansowego Fundacji oraz zgłaszanie wniosków o ich przyjęcie składanych Fundatorowi.

2. Rada, w celu wykonania swych zadań, w szczególności jest uprawniona do:

1) Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działań Fundacji.

2) Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli działalności finansowej.

3. Przewodniczący Rady, a w razie potrzeby inni jej członkowie, mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Fundacji.

 

§ 16.

Zarząd Fundacji:

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. W skład Zarządu wchodzi do 3 członków, w tym Prezes Zarządu.

3. Skład Zarządu powoływany jest przez Fundatora.

4. Skład Zarządu powoływany jest na czas nieoznaczony.

5. Do Zarządu może być powołany Fundator jak i osoba z zewnątrz.

6. Zarząd pracuje zgodnie z zatwierdzonym przez Fundatora regulaminem, zapewniając przy tym realizację postanowień Statutu Fundacji.

7. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek rezygnacji, odwołania przez Fundatora, albo długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w pracach Zarządu lub śmierci.

§ 17.

1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:

1) Uchwalanie planów działalności i budżetu Fundacji oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania.

2) Decydowanie o tworzeniu i powołaniu innych podmiotów prawnych i gospodarczych oraz o zasadach gospodarowania majątkiem.

3) Zarządzanie i rozporządzanie majątkiem, lokatą kapitałów oraz decydowanie o wysokości zaciąganych zobowiązań finansowych w imieniu Fundacji.

4) Określanie kierunków, form i zakresu działalności gospodarczej.

5) Decydowanie w zakresie innych spraw przypisanych niniejszym Statutem lub ustawą do kompetencji Zarządu.

6) Decydowanie we wszystkich innych sprawach działalności Fundacji, a niezastrzeżonych ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Rady lub Fundatora.

2. Zarząd Fundacji jest organem zarządzającym Fundacji, kieruje jej działalnością zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu oraz uchwałami Fundatora.

3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

4. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Fundacji.

5. Umowę o pracę z członkami Zarządu w imieniu Fundacji zawiera pełnomocnik powołany uchwałą Fundatora wśród członków Rady Fundacji. W umowie z członkami Zarządu ustalony zostaje zakres jego obowiązków oraz okres, podczas którego członek Zarządu wykonuje swoje obowiązki, a także warunki pracy i płacy. Każdy z członków Zarządu może być odwołany przed upływem okresu pracy.

6. Członkowie Zarządu powinni przestrzegać zakresu konkurencji.

7. Każdy członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Fundatora.

8. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, bądź też zastępującego go członka Zarządu. Decyzje podejmowane są w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

9. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb.

10. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

11. W sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Fundacji oświadczenia woli składane są jednoosobowo przez Prezesa Zarządu. Pracownicy Fundacji podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę, określając jednocześnie warunki pracy i płacy.

12. Do opiniowania podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców i praktyków oraz zlecać im wykonywanie odpowiednich opracowań i opinii.

 

§ 18.

Sposób reprezentacji:

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub działający łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym że jednym z tych członków musi być Prezes Zarządu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 19.

Statut Fundacji, w tym także cele działalności Fundacji, może zmienić tudzież zastąpić Statutem w nowej redakcji, wyłącznie na mocy swojej uchwały Fundator.

 

§ 20.

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach statutowych na warunkach określonych przez zainteresowane strony.

2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji, po czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia Fundatora.

 

§ 21.

1. O rozwiązaniu i likwidacji Fundacji decyduje Fundator.

2. Likwidatora Fundacji wyznacza Fundator.

3. Środki finansowe, jak również majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele związane z umacnianiem więzi Polski z Polonią i Polakami poza granicami kraju, poprzez przekazanie ich organizacjom pożytku publicznego działającym w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 22.

Fundacja może ustanawiać i nadawać medale honorowe, odznaczenia i inne wyróżnienia oraz odznaczać nimi osoby fizyczne i prawne zasłużone dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 23.

Dotychczasowe władze Fundacji stają się, z chwilą zatwierdzenia niniejszego Statutu, nowymi władzami Fundacji.

 

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz. U. Nr 46 poz. 203 z 1991r. z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 25.

1. Statut z dnia 17 listopada 2015 r. zostaje ustalony i zatwierdzony na mocy uchwały Fundatora nr 01-11/2015 z dnia 17 listopada 2015 r.

2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania

Załącznik do uchwały Fundatora nr 01 - 11 / 2015  z dnia

17 listopada 2015 r. Tekst jednolity Statutu z dnia 17.11.2015 r. 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu w KRS 26 lutego 2016 r. 

bottom of page