press to zoom

press to zoom
1/2

    Celami Fundacji Polonia Union są:

 

  • Prowadzenie działalności na rzecz Polonii i Polaków poza granicami  kraju oraz osób pochodzenia polskiego i repatriantów po powrocie do Ojczyzny

 

  • Wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia. Wspieranie systemu rozwoju dzieci rodzin polskich

 

  • Popieranie  działań służących ochronie praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz rozwoju demokracji

  • Wspieranie działalności społecznej,  oświatowej i kulturalnej. Promowanie kultury, sztuki  i dziedzictwa narodowego. Rozwijanie kontaktów z młodzieżą, placówkami oświatowo - kulturalnymi, ośrodkami sztuki

 

  • Inicjowanie i popieranie  współpracy gospodarczej, wymiany handlowej, handlu zagranicznego, przedsiębiorczości, tworzenia miejsc pracy

 

  • Podejmowanie działań kształtujących podstawę budowania dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw, w oparciu o zasady równości, partnerstwa, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku 

 

  • Podejmowanie działalności międzynarodowej na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków

Zarząd Fundacji

1/2

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom
1/2