press to zoom

press to zoom
1/2

Fundacja działa na podstawie  ustawy z dnia 06 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. Nr 46 poz. 203 z 1991r. z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), postanowień Statutu Fundacji oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Fundacja jest instytucją skupiającą ludzi, którzy chcą uczestniczyć w życiu publicznym przyczyniając się do budowy Polski otwartej, gotowej do podjęcia wyzwania szybkich zmian i modernizacji. 

 

Współczesna Polska to Polska demokratyczna i otwarta dla każdego. Fundacja tworzy  platformę, dającą młodym ludziom szanse profesjonalnego przygotowania do uczestnictwa w życiu publicznym. To również panel dla pokolenia profesjonalistów, którzy weszli w życie zawodowe po 1989 roku, celem wykorzystywania swoich doświadczeń w sprawach społecznych i przekazywania wiedzy następnym pokoleniom.

Pragniemy współpracować z ekspertami o bogatych  doświadczeniach zawodowych w administracji publicznej, instytucjach kultury i sztuki, edukacji oraz szkolnictwie wyższym, liderami organizacji pozarządowych, aby głos sektora pozarządowego mocniej przyczyniał się do zmian w kraju.

 

Nasze działania kierujemy na współpracę z Polonią i Polakami poza granicami  kraju, wsparcie repatriantów oraz  Polaków na emigracji zarobkowej, budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków między społeczeństwami Polski i innych państw. 

 

Skupiamy się na sprawach dotyczących ochrony praw polskich mniejszości narodowych, wolności i praw człowieka oraz rozwoju demokracji, nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych, promocji kultury i sztuki.

 

Szczególną pomocą obejmujemy dążenia do odzyskania obywatelstwa osób pochodzenia polskiego spoza granic kraju ze względu na ich polskie korzenie, zgodnie z zasadą prawa krwi. Nowe możliwości w tym zakresie otwierają przepisu ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim, która w życie weszła w sierpniu 2012r. po uprzednim rozpatrzeniu przez Trybunał Konstytucyjny. Ustawa ta wprowadziła dotychczas polskiemu prawu nieznane dwie nowe instytucje odzyskania obywatelstwa polskiego: w drodze uznania za obywatela bądź przywrócenia obywatelstwa. Przepisy te dotyczą osób pochodzenia polskiego bez względu na ich miejsce i kraj zamieszkania. Wprowadzenie w życie tych przepisów stało się możliwe dzięki determinacji i konsekwentnym działaniom  naszej Fundacji.

 

Promowanie polskiej kultury, tradycji i sztuki, przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa kulturowego naszych sąsiadów na terenie Polski, ukazuje element wielopłaszczyznowego przenikania się kultur wielu narodów. Pokłosiem współpracy w tym temacie z innymi instytucjami są organizowane przez nas spotkania edukacyjno-kulturalne, muzyczno-literacko-plastyczne, tematycznie inne wydarzenia i imprezy, prezentacje i wystawy dzieł sztuki autorstwa malarzy i artystów z Polski i Europy.

 

Podejmujemy  działalność międzynarodową na rzecz poszukiwania płaszczyzn porozumienia, uwzględniających różne narracje i wrażliwość w poszczególnych krajach, aby mogły się one wzajemnie uzupełniać, a tym samym przyczyniać do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego oraz obopólnego szacunku i głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków. 

 

W zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami statutowymi, Fundacja współdziała z organami władzy publicznej oraz  innymi instytucjami państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

 

Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, instytucje, firmy oraz organizacje społeczne w Polsce i za granicą.