press to zoom

press to zoom
1/2

Jak zalegalizować swój pobyt, uzyskać zezwolenie na pracę, zaprosić cudzoziemca do naszego kraju?


Służymy pomocą i radą oraz świadczymy usługi dla cudzoziemców w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów w przedmiocie uregulowania ich statusu  pobytu w Polsce, a mianowicie:

- pobytu stałego, w tym  osiedlenia się na stale

- pobytu czasowego

- pobytu czasowego i pracy

 

Pakiet rozwiązań dla cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz chcących zalegalizować swój pobyt zawiera:

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity) -------------------------------------------------- czytaj tu

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach-- czytaj tu

 

 

 

 

Ustawa obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r. Ze względu na swą objętość i strukturę redakcyjną (522 artykuły podzielone na działy i rozdziały) nowy akt prawny można nazwać kodeksem cudzoziemców. Kwestie dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców zostały uregulowane w dziale V (zezwolenie na pobyt czasowy) i w dziale VI (zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

 

Rozwiązania prawne i instytucjonalne przyjęte w ustawie wpisują się w założenia polskiej polityki migracyjnej określone w dokumencie Polityka migracyjna Polski, stan obecny i postulowane działania, który został przyjęty przez Radę Ministrów 31 lipca 2012 r. Ustawa jest zgodna z kierunkami polskiej polityki migracyjnej, a także dostosowuje polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych.

 

Nowa ustawa zastępuje zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony zezwoleniem na pobyt czasowy, natomiast zezwolenie na osiedlenie się - zezwoleniem na pobyt stały.

 

W tym miejscu należy przypomnieć, iż wobec osób pochodzenia polskiego wciąż obowiązuje przepis Art. 52 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483, sprost.: z 2001 r. Nr 28, poz. 319) stanowiący, iż „osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.” Osoby pochodzenia polskiego ubiegające się w tym trybie o osiedlenie się, czego skutkiem jest pobyt stały, we wniosku w tym przypadku powołują się na pochodzenie polskie. Wraz ze składanym wnioskiem na wnioskodawcy ciąży obowiązek dołączenia odpowiednich dokumentów potwierdzających pochodzenie polskie.

 

Omawiana ustawa o cudzoziemcach wydłuża z dwóch do trzech lat maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy. Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia - to niektóre ze zmian, które obowiązują od 1 maja 2014 r.
 

Maksymalny okres, na który cudzoziemcom może być udzielone zezwolenie na pobyt czasowy wynosi 3 lata. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec może złożyć podczas swojego legalnego pobytu w dogodnym dla siebie momencie. Nie jest już wymagane dotrzymanie terminu przynajmniej 45 dni przed końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt, jak stosowano dotychczas.

 

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach. Dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach, pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy przyznawane jest na okres 15 miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce przez okres krótszy niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów oraz dodatkowo 3 miesięcy. Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt czasowy na okres do 3 lat, a nie jak do tej pory na rok. Cudzoziemcy-absolwenci polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy, mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku.

Wobec zmniejszającej się liczby rodzimych studentów, na skutek niżu demograficznego i coraz powszechniejszych wyjazdów Polaków na studia za granicę, środowisko akademickie podejmuje szereg działań na rzecz uczynienia rodzimego szkolnictwa wyższego bardziej konkurencyjnym na globalnym rynku edukacyjnym. Celem wyrażonym w Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020, która została przyjęta przez rząd w połowie 2013 r., jest osiągnięcie poziomu 5 % cudzoziemców studiujących w Polsce przez przynajmniej jeden rok akademicki do końca drugiej dekady XXI w. Zagranicznych studentów (i absolwentów) należy bowiem uznać za szczególnie pożądanych imigrantów ze względu na ich wykształcenie, znajomość języka i relatywnie łatwą integrację z polskim społeczeństwem.

 

Aktywnemu pozyskiwaniu cudzoziemskiej młodzieży ma służyć m.in. uelastycznienie procedur przyjmowania na studia, poszerzanie oferty kierunków wykładanych w językach obcych i dostosowanie programów nauczania do potrzeb cudzoziemców. Uczelnie coraz chętniej włączają się w międzynarodowe programy wymiany studentów i kadr akademickich. Z większym zaangażowaniem prowadzone są także kampanie promocyjne za granicą, które mają zwiększyć wiedzę o Polsce, warunkach studiowania i zatrudnienia.

Nowością, ujętą w ustawie, jest przyznanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce może ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę, w ramach jednej procedury. Dotychczas to pracodawca, który chciał zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musiał ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec mógł wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie została zlikwidowana. Pracodawca nadal będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę uprawniającego m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce.

 

 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy zostanie udzielone:

 • ze względu na pracę (jako łączne zezwolenie na pobyt i na pracę)

 • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

 • w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP

 • w celu prowadzenia działalności gospodarczej

 • w celu kształcenia się na studiach

 • w celu prowadzenia badań naukowych

 • członkom rodzin obywateli RP oraz członkom rodzin cudzoziemców

 • cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi

 • ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu

 • ze względu na inne okoliczności


Zezwolenie na pobyt stały zostanie udzielone:

 • dziecku cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającemu pod jego władzą rodzicielską

 • urodzonemu po udzieleniu rodzicowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub

 • urodzonemu w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu cudzoziemcowi

 • dziecku obywatela polskiego pozostającemu pod jego władzą rodzicielską

 • osobie o polskim pochodzeniu zamierzającej osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe

 • cudzoziemcowi pozostającemu w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały i przebywającemu bezpośrednio przed złożeniem wniosku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych

 • cudzoziemcowi, który jest ofiarą handlu ludźmi

 • cudzoziemcowi przebywającemu nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych

 • cudzoziemcowi przebywającemu nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3

 • cudzoziemcowi, któremu udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu

 • cudzoziemcowi posiadającemu Kartę Polaka i zamierzającemu osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

 

Inne przykładowe rozwiązania, które wprowadza ustawa:

 • osobiste złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • jeżeli cudzoziemiec nie złożył wniosku osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

 • cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt między innymi w przypadku, gdy przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

 • pobieranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • brak złożenia odcisków linii papilarnych skutkuje odmową wszczęcia postępowania

 

Formularze wniosków: