top of page

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację Polonia Union 

 

Fundacja organizuje wydarzenia, imprezy i animacje skierowane do różnych grup wiekowych: osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

 

Za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka odpowiada opiekun.

 

Dane podane przez uczestnika lub opiekuna przy rejestracji zostaną wykorzystane jedynie do zapisu uczestników i realizacji wydarzeń (np. druk dyplomów).

 

Dostęp do danych posiada przedstawiciel Fundacji, dane zostaną usunięte natychmiast po zrealizowaniu programu projektu, w związku z którym dokonano rejestracji.

 

Uczestnik lub opiekun oświadcza, iż poprzez udział w wydarzeniu przyjmuje do wiadomości, że:

  • administratorem  zebranych w wyżej wymieniony sposób danych osobowych jest Fundacja Polonia Union;

  • jego dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji wydarzenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu;

  • jego dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu/wydarzenia, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach danego dofinansowania dotyczącego wydarzenia, w którym uczestnik bierze udział.

  • podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w wydarzeniach realizowanych przez Fundację;

  • w trakcie realizacji wydarzeń będą robione zdjęcia na potrzeby relacji, promocji organizatorów wydarzeń oraz partnerów, a także do sporządzenia sprawozdań dla darczyńców, grantodawców oraz innych podmiotów finansujących wydarzenie. Zgłaszając akces uczestnik wyraża zgodę na wykonanie oraz udostępnianie zdjęć dokumentujących imprezę, a osoby przedstawione na zdjęciach poprzez akces wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku. Prawa do zdjęć dokumentujących imprezę należą do organizatora Fundacji Polonia Union;

  • ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

                                                                                                           Zarząd Fundacji Polonia Unio

bottom of page