press to zoom

press to zoom
1/2

Karta Polaka

dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 roku
(Dziennik Ustaw z dnia 16 lipca 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

 

Rozdział II
WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI

CZŁOWIEKA I OBYWATELA

 

Artykuł 52 ust.5

Osoba, której pochodzenie polskie zostało stwierdzone zgodnie z ustawą, może
osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.

 

Wzór Karty Polaka ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kliknij tu

Formularz wniosku o przyznanie Karty Polaka ---------------------------------------------------------------------------------kliknij tu

Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka ----------------------------------------------------------------------------kliknij tu

Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka  i niektórych innych ustaw -------------kliknij tu

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach --kliknij tu

Uprawnienia posiadacza Karty Polaka:

 

 • podejmowanie w Polsce legalnej pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;

 • podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

 • podejmowanie i odbywanie studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na tych samych zasadach jak obywatele polscy;

 • w stanach nagłych korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;

 • korzystanie z ulgi 37% na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych na podstawie biletów jednorazowych;

 • posiadanie prawa do bezpłatnego wstępu do muzeów państwowych.

 • w pierwszej kolejności może ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą;

 • bez opłat otrzyma wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Karta Polaka może być przyznana osobie, która uważa, że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

 • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;

 • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;

 • w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

 • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

 

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdził wzór Karty Polaka.

 

Kartę wydaje konsul polski właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka.

 

Wniosek o Kartę Polaka trzeba złożyć na piśmie. W konsulacie przy wydawaniu Karty Polaka nie pobiera się opłat konsularnych.

 

We wniosku o Kartę Polaka będziemy musieli wpisać :

 • imię i nazwisko osoby ubiegającej się

 • datę i miejsce jej urodzenia

 • płeć

 • adres zamieszkania

 • obywatelstwo

 • narodowość

 • obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli to na ich pochodzenie powołuje się osoba ubiegająca się o Kartę Polaka.

 

Do wniosku trzeba będzie dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości oraz kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku. Mogą to być np.: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokument potwierdzający fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy pochodzeniu ofiary deportacji lub uwięzienia; dokument rehabilitacji osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby; zaświadczenie z organizacji polskiej lub polonijnej o aktywnej działalności na rzecz polskiej kultury, języka lub mniejszości polskiej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy.