czerwiec 2007 - kliknij na foto

sierpień 2007 - kliknij na foto

sierpień 2008 - kliknij na foto

Jednym z kierunków działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów statutowych są zadania skierowane na rzecz Polonii, na rozwój tradycji i kultury, promocję sztuki, upowszechnianie wiedzy o dziejach Polonii i Polaków ze Wschodu i ich walk o niepodległość, wolność i suwerenność Polski. Realizowane przez Fundację zadania w zakresie celów statutowych zbieżne są z celami statutowymi Stowarzyszenia - Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

 

Warszawa, 11 lipiec 2007 r.

 

Pan Zdzisław Piłatowicz  kpt. w st. spocz.

Prezes Stowarzyszenia - Klub Kawalerów

Orderu Wojennego Virtuti Militari

Szanowny Panie Prezesie!

 

Pozwalam sobie złożyć na ręce Pana Prezesa list skierowany do Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w celu opublikowania w Biuletynie Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

Szanowne Damy i Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari!

 

Z głębokim szacunkiem zwracam się do Was wszystkich i do każdej Damy i każdego Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Nisko schylam czoło przed Waszym bohaterstwem, przed każdym z Was z osobna jako wybitnymi przedstawicielami ludzi, którzy z bronią w ręku, z narażeniem własnego życia, a nierzadko ryzyko jego utraty, walczyli, zwyciężali i przywrócili niepodległość i państwowość Polski.

 

Ta możliwość głęboko mnie wzrusza. Jestem członkiem rodziny Skarżyńskich wywodzącej się z Ziemi Łomżyńskiej, w okresie międzywojennym rodziny osadników wojskowych na Grodzieńszczyźnie, rodziny szczególnie zasłużonej w walce o niepodległość i wolność Polski. Wielu przedstawicieli rodziny, w tym moi dziadkowie, oddali swoje życie za niepodległą i suwerenną Polskę. Stanisław Skarżyński, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari z czasu wojny z bolszewikami w roku 1920, po napaści sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku odznaczył się podczas obrony Grodna, a po zajęciu tego miasta przez wojska sowieckie został rozstrzelany. Z historii losów własnej rodziny, moich krewnych doznałem ból i łzy Polaków i ich potomków, którzy nadal zamieszkują kraje na wschód od historycznej Ojczyzny - Rzeczypospolitej Polskiej. Przez długi czas mieszkałem na Białorusi - w kraju, w którym prześladowania, łamanie praw człowieka, szykanowanie i zastraszanie przedstawicieli mniejszości narodowych, w tym szczególnie Polaków, są na porządku dziennym. Powróciłem do Polski. Zrealizowałem przyznane przez Konstytucję RP prawo do osiedlenia się na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkam na stałe w Warszawie.

 

Obecna sytuacja w stosunku do polskiej mniejszości w krajach Wschodu jest powszechnie znana.

W 2006 r. powstała Fundacja "Solidarność-Wschód". Fundacja działa w celu prowadzenia wszelkiej działalności na rzecz Polaków, którzy pozostali na Wschodzie oraz którzy na powrót przesiedlili się i zamieszkują w Polsce. Zmiana granic, dziejowe zawieruchy nad ich głowami zmieniły losy wielu z tych ludzi. Ból oderwania od historycznej Ojczyzny - Polski w tych ludziach pozostaje do dnia dzisiejszego.

 

Losy Polaków w krajach byłego Związku Radzieckiego to odrębna karta w historii Narodu Polskiego.

 

Polacy zamieszkujący na Wschodzie są Polakami z mocy krwi. Polonia tych krajów również oczekuje solidarności, potrzebuje sprawiedliwości i prawdy.

 

Obecne pokolenie Polaków w tych krajach zostało odcięte od przeszłości i wspólnego dziedzictwa, niepewna jest ich teraźniejszość i nie ma ono zapewnionej przyszłości. Dziesięciolecia przemocy, dyskryminacji i represji tylko wzmocniły poczucie historycznej niesprawiedliwości i obudziły pragnienie mówienia własnym głosem i decydowania o własnym losie.

 

Pomimo upływu czasu i zmian pokoleniowych polskość i świadomość przynależności Narodu Polskiego są dla Polaków z krajów wschodnich podstawą poczucia własnej godności i stanowią esencję, która spaja nas wszystkich w jeden NARÓD POLSKI.

 

Ważne jest każde wspólne działanie. Ważne jest każde działanie skierowane na udzielenie pomocy i wsparcia uczestnikom walk o wolność i niepodległość Polski. Wielki jest dług, który nasze pokolenie zaciągnęło u pokolenia ludzi walczących o Polskę, zaciągniętego u Waszego pokolenia. Szanowne Damy i Kawalerowie Orderu Wojennego Virtuti Militari.

 

Jest to wielki zaszczyt dla mnie jako prezesa Fundacji "Solidarność-Wschód" współpracować ze Stowarzyszeniem-Klubem Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari w realizacji wspólnych zadań służących celom udzielenia pomocy i wsparcia uczestnikom walk o wolność i niepodległość Polski.

 

 

Przedsięwzięcia służące uzyskaniu dodatkowych funduszy na wdrożenie zadań, których  celem również jest wsparcie Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, będą pomyślnie zrealizowane przy współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, którym nie są obojętne losy pokoleń Dam i Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari - zwycięzców w walce o wolną i demokratyczną Polskę.

 

Serdecznie dziękując, 

łączę wyrazy szacunku!
Czesław Skarżyński

Tytuł. Kliknij na mnie dwukrotnie.

Tytuł. Kliknij na mnie dwukrotnie.

maj 2007 - kliknij na foto